Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SusiQ & Makkelijk Leren

1. Begripsbepalingen

1.1. Algemene voorwaarden: deze voorwaarden.

1.2. Opdrachtgever: Met de opdrachtgever wordt verstaan de ouder(s) of een voogd van een kind, hierna te noemen de leerling, waarmee SusiQ een overeenkomst heeft afgesloten. De opdrachtgever kan ook een school zijn waarmee SusiQ een overeenkomst heeft afgesloten voor het geven van remedial teaching onder schooltijd.

1.3. www.SusiQ.info & www.makkelijkleren.nl zijn ondergebracht bij SusiQ Remedial Teaching vertegenwoordigd door Susanne Grooteman, Bandoengstraat 30, 20233 EK te Haarlem (KvK: 34316795)

1.4. Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en SusiQ overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en producten, onder andere bestaande uit de ontwikkeling van online leeroplossingen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding door Opdrachtgever en SusiQ, waarvan de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.

1.7. Schriftelijk: onder schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.

1.8. De software waarmee SusiQ digitale leeromgevingen inricht is beveiligd.

1.9 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het contract, inclusief algemene voorwaarden, voor akkoord heeft getekend en door de opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. Dit contract wordt getekend tijdens het vervolggesprek.

Kwaliteit SusiQ:

2.1 SusiQ stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht.

2.2 SusiQ onderschrijft de doelstelling van de LBRT en is bereid aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage te verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode.

2.3 SusiQ verwijst voor informatie naar de website www.LBRT.nl.

2.4 SusiQ is opgenomen in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers met lidmaatschapsnummer 163206.

3. Werkwijze remedial teaching (offline of online):

3.1 Na aanmelding van de leerling volgt er eerst een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag en mogelijkheden van de begeleiding besproken worden.

3.2 Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek volgt een vervolggesprek waarin de opdrachtgever een contract met SusiQ tekent waarin de opdrachtgever akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de benodigde informatie geeft aangaande de hulpvraag en de leerling aan SusiQ.

3.3 De begeleiding start met de MILS leervoorkeurentest (online of offline). Hieraan koppel SusiQ de best werkende leerstrategieën als startpunt van de begeleiding.

3.4 SusiQ mailt een kort verslag van het intakegesprek met daarin opgenomen de hulpvraag en het doel van de begeleiding en vraagt opdrachtgever per mail om bevestiging.

2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdend met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst.

2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en SusiQ, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met SusiQ heeft aanvaard.

2.3. Afwijkingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: 1 - aanvullende schriftelijke afspraken, 2 - overeenkomst, 3 - algemene voorwaarden.

2.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door SusiQ uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1. Een aanbod van SusiQ is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd;

3.2. Indien Opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SusiQ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst en aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden;

3.3. SusiQ behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan SusiQ worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

3.5. Indien producten van derden, waaronder de software, onderdeel uitmaken van de overeenkomst zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing.

4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de dienst verleent Opdrachtgever aan SusiQ een geldig e-mailadres. SusiQ creëert voor Opdrachtgever de benodigde accounts en brengt Opdrachtgever hiervan op de hoogte.

4.2. Opdrachtgever dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. SusiQ is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op de online leeromgeving ook daadwerkelijk die Opdrachtgeveris. Al hetgeen gebeurt via het account van Opdrachtgever, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever.

4.3. Indien Opdrachtgever weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of SusiQ daarvan in kennis te stellen, zodat SusiQ gepaste maatregelen kan nemen.

4.4. SusiQ verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de gepubliceerde privacyverklaring op www.SusiQ.nl/privacybeleid.

5. Beëindiging overeenkomst

5.1. Met Opdrachtgever kunnen overeenkomsten worden overeengekomen voor de duur van één of meerdere specifieke diensten of voor een langere in de overeenkomst gespecificeerde termijn (duurovereenkomst);

5.2. Wanneer het gaat om een overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke diensten (projecten), wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de dienst (project), tot aan de afronding van de dienst (project).

5.3. Wanneer het gaat om een overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke diensten (projecten), zoals omschreven in lid 2, kan de Opdrachtgever handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf enkel opzeggen wegens gewichtige redenen.

5.4. In het geval van opzegging zal Opdrachtgever de voor de gehele dienst geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor SusiQ uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door SusiQ te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die SusiQ over de gehele dienst zou hebben gemaakt;

5.5. Een overeenkomst kan direct opgezegd worden door SusiQ indien Opdrachtgever failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend zonder inachtneming van een opzegtermijn;

5.6. Voor reeds verzorgde diensten door SusiQ vóór het einde van de overeenkomst blijven de bedragen onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar;

5.7. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de overeenkomst, onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers;

5.8. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

6. Vergoeding en betaling

6.1. Opdrachtgever betaalt SusiQ de vergoeding voor de dienst zoals vermeld in de overeenkomst. Opdrachtgever dient betalingen aan SusiQ volgens de op de factuur aangegeven betaalmethode te voldoen. SusiQ is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering en na ontvangst van een factuur geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen ingaand op de dag na verzenden van factuur;

6.2. Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld;

6.3. SusiQ zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een digitale factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met digitale facturatie;

6.4. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, zullen de nadere termijnen in de overeenkomst worden vastgelegd. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur.

6.5. Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn die op de facturen is vermeld, is de wettelijke rente verschuldigd naar het regime van artikel 6:119 of 119a BW. Daarnaast is SusiQ gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de Opdrachtgever te verhalen;

6.6. Het is SusiQ toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren;

6.7. Indien geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door toedoen van Opdrachtgever en daarom opnieuw moeten worden ingepland dan worden deze werkzaamheden als volgt doorberekend: 0% indien SusiQ

andere werkzaamheden op de geplande tijd kan inplannen; 0% van de kosten bij annulering minimaal 7 werkdagen voor aanvang; 50% van de kosten bij annulering bij 4-6 werkdagen voor aanvang; 100% van de kosten bij annulering binnen 4 werkdagen voor aanvang;

In geval van ziekte of overmacht zal er overleg plaatsvinden tussen beide partijen.

6.8. Indien een vergoeding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft SusiQ het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

6.9. Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering op SusiQ in mindering te brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

6.10. SusiQ heeft het recht de overeengekomen prijzen te indexeren.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. SusiQ zal na totstandkoming van de overeenkomst de dienst uitvoeren met ingang van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum.

7.2. In de overeenkomst wordt duidelijk omschreven binnen welke termijn de diensten geleverd zullen worden;

7.3. SusiQ zal zich inspannen de overeengekomen levertijden na te komen. Indien SusiQ de diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis;

7.4. De dienst wordt door SusiQ in samenwerking met Opdrachtgever uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis;

7.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SusiQ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, overeenkomstig art. 7:751 BW. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van SusiQ;

8. Medewerking door Opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke SusiQ overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de dienst, tijdig en in de door SusiQ gewenste vorm en wijze aan SusiQ ter beschikking worden gesteld;

8.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat SusiQ onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de dienst van belang kunnen zijn;

8.3. Tenzij uit de aard van de dienst dan wel overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SusiQ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn;

8.4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat SusiQ, bij werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever, wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van SusiQ noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke en/of gangbare) vereisten.

8.5. Tenzij uit de aard van de dienst dan wel overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door SusiQ noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde SusiQ in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden besproken, overeengekomen en vastgelegd in de bevestiging van de dienst. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten;

8.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de dienst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, omschrijvingen, boeken, films, teksten, ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen door de Opdrachtgever aangeleverd en al dan niet door SusiQ verwerkt berust bij de Opdrachtgever (en/of haar licentiegever(s)). Alle materialen die Opdrachtgever verstrekt aan SusiQ blijven eigendom van Opdrachtgever (en/of diens licentiegever(s)). De inhoud van ontwikkelde e-learnings of anderszins blijft eigendom van SusiQ en mag niet worden geëxporteerd voor ander gebruik;

9.2. SusiQ verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal SusiQ de programmatuur of andere materialen zoals vermeld in artikel 9.1 niet verveelvoudigen of openbaar maken;

9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit materialen van SusiQ te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de dienst c.q. overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de dienst c.q. de overeenkomst;

10.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de dienst c.q. overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie;

11. Aansprakelijkheid

11.1. SusiQ zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te leveren. SusiQ kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde dienst. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de dienst en de gevolgen van dit gebruik;

11.2. SusiQ draagt er zorg voor dat de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Onder de verzekeringen van SusiQ zijn Opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door Opdrachtgever ingeschakelde derden niet gedekt;

11.3. De totale aansprakelijkheid van SusiQ jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

11.4. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbepalingen worden mede bedongen ten behoeve van de door SusiQ voor de uitvoering van de dienst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen;

11.5. Aansprakelijkheid van SusiQ jegens Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten;

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SusiQ meldt;

11.7. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen zijn uitgesloten.

11.8. Buiten de in lid 5 van dit artikel genoemde gevallen rust op SusiQ jegens Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SusiQ;

11.9. In geval van overmacht is SusiQ niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie, infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de dienst redelijkerwijs niet van Opdrachtgever kan worden gevergd, zal de uitvoering van de dienst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

12. Reclames

12.1. Reclames met betrekking tot de verrichte dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de bescheiden of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SusiQ te worden gemaakt;

12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van SusiQ waarop de reclame geen betrekking heeft;

12.3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden van de verrichte dienst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)uitvoeren van de dienst tegen restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1. SusiQ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

13.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Opdrachtgever;

13.3. Indien Opdrachtgever een wijziging van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen;

13.4. en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in

lid 3 van dit artikel;

13.5. Overdracht van de overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

14. Overige bepalingen

14.1. Voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens SusiQ in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar van af het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens SusiQ kan aanwenden;

14.2. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde(n) in de onderhavige overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan;

14.3. De bepalingen van de onderhavige overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden;

14.4. De overeenkomst, de algemene voorwaarden, het verrichten van de dienst en alles wat daarmee samenhangt worden beheerst door Nederlands recht;

14.5. Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland komen, tenzij SusiQ het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd of partijen anders overeenkomen;

14.6. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van een oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.